Reklamacije

Pritužbe / reklamacije

Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:

  • roba nije isporučena u skladu s narudžbom
  • isporučena roba ne odgovara proizvođačkim specifikacijama
  • isporučena roba nije ispravna
  • je došlo do oštećenja prilikom isporuke
  • se sumnja u zdravstvenu ispravnost proizvoda

Ukoliko prilikom isporuke primatelj ustanovi oštećenje pošiljke, dužan je izraditi zapisnik o stanju robe u pošiljci, koji ovjeravaju zajednički primatelj i vozač, te takav dokument može biti temelj za nadoknadu štete.
Sukladno gore navedenom molimo Vas da u slučaju reklamacije postupite na slijedeći način :

  1. Poslati pisani oblik reklamacije na e-mail adresu: info@kutikula-frizerskaoprema.hr ili na adresu: Deinde d.o.o., Dinka Šimunovića 25, 2100 Split. U slučaju nemogućnosti dostave putem mail, pisani oblik reklamacije dostaviti na gore navedenu adresu.
  2. Reklamacija treba sadržavati : a) naziv artikla, b) serijski broj artikla, c) kratak opis reklamacije, d) broj artikala na koje se odnosi reklamacija e) broj narudžbe
    Dostavljene reklamacije bit će obrađene u što kraćem vremenskom periodu koji će ovisiti o vrsti reklamacije te vremenu potrebnom za obradu.
  3. Ukoliko se reklamacija ili zamjena proizvoda odobre od strane prodavača, proizvod koji potrošač vraća mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, mora biti neoštećen te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list ukoliko dolazi uz proizvod.

Raskid ugovora

Potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu (internet trgovina), u roku od 14 dana.
U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.
Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
Obavijest o raskidu ugovora se šalje na adresu Deinde d.o.o.. Dinka Šimunovića 25, 21000 Split ili na e-mail info@kutikula-frizerskaoprema.hr.
Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 7 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.