Zbrinjavanje elektronskog otpada

Uputa krajnjem korisniku EE opreme od strane Proizvođača /Prodavatelja EE opreme, društva Deinde d.o.o., OIB: 68143215327.

Namjena ove upute je ispunjavanje obveze proizvođača sukladno članku 8. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14)

Ova uputa sadrži obavijest o:

 1. Razlozima, važnosti i obvezama odvojenog sakupljanja Električnog i Elektroničkog otpada (dalje u tekstu: „EE otpad“)
  Razlozi i važnost skupljanja EE otpada je zaštita okoliša i zdravlja ljudi, čuvanje resursa energije, čuvanje prirodnih i vodenih resursa i otvaranje novih radnih mjesta te doprinosi održivom razvoju.
 2. Zabrani odlaganja EE otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada i obvezi da se takav otpad prikuplja odvojeno:
  Zabranjuje se odlaganje EE otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada. Obvezno je da se takav otpad prikuplja odvojeno od ostalog otpada.
 3. Važnosti uloge i doprinosa krajnjih korisnika u gospodarenju EE otpadom te mogućim načinima ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe EE otpada:
  a. PONOVNO UPOTRIJEBITE
  Prije odbacivanja otpada razmislite može li se ponovno iskoristiti.
  b. RAZDVOJITE I RECIKLIRAJTE
  Razvrstavanjem otpada na samom mjestu njegovog nastanka omogućuje se bolje recikliranje, obrada
  i odlaganje.
  c. ODLOŽITE
  Ako ne postoje druge alternative, otpad se odlaže na predviđena mjesta (reciklažna dvorišta).
 4. Mjestima i sustavima povrata i prikupljanja EE otpada, te njihovoj ulozi u gospodarenju EE otpadom:

  U Hrvatskoj postoje sustavi povrata i prikupljanja EE otpada, te je njihova uloga u gospodarenju EE otpadom izuzetno važna. Ovlašteni sakupljači za kategorije EE otpada: 1. do 10. je društvo:

  TEHNOMOBIL – obrt SPLIT
  cesta Franje Tuđmana 197
  Kaštel Sućurac (tvornica Adriachem)
  0800 444 110 besplatan broj telefona
  E-mail: tehnomobil.mtk@vip.hr

  Potpuni popis ovlaštenih sakupljača EE otpada moguće je pronaći na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša (www.fzoeu.hr).
 5. Mogući utjecaji EE otpada na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi, a koji su izazvani odlaganjem opasnih tvari koje su sastavni dio EE opreme:
  Odlaganje štetnih sastojaka koji su dio EE opreme može utjecati na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi.
 6. Značenju simbola iz Dodatka IV. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 48/14, 42/14)
  Simbol iz Dodatka IV. naznačenog Pravilnika ima značenje odvojenog sakupljanja EE otpada od ostalih vrsta otpada.

OZNAKA ZA OZNAČAVANJE ODVOJENOG SKUPLJANJA EE OTPADA:

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.